مجموعه نرم افزار های حسابداری اسپاد
  آموزش حسابداري

   

  نرم افزار حسابداری هلو نرم افزار هلو تلفن 88911674-88911675-87157000

  تلفن مشاوره و فروش: 5-88911674

  مجموعه نرم افزارهای اسپاد، محصول گروه شركتهای طرفه نگار درسال 1390 و با هدف ارائه نرم افزار های تخصصی و  فرایند مالی به بازار عرضه شده است.
  اسپاد در حال حاضر با هزاران نسخه نزد شركتها و سازمانهای خصوصی و  دولتی یکی از پر نفوذترین نرم افزارها در زمینه فناوری اطلاعات می باشد.

  مشخصات فنی محصولات :
  • استفاده از روش OOD‌در طراحی و OOP‌در پیاده سازی 
  • معماری مبتنی بر سرویس چند لایه
  • استفاده از متدلوژی RUP در تولید و نگهداری 
  • مدیریت پایگاه داده SQL Server
  • استفاده از محیط كاربری همگن و كاربرپسند
  • زبان برنامه نویسی Objective
  • توسعه پوسته كاربری توسط كاربر
  • محیط گزارشگیری پارامتریك 

   


  نرم افزار حسابداری اسپاد

   

  1. امكان تعريف دوره های مالی متعدد با تعيين تاريخ شروع و خاتمه دوره
  2. امكان انتقال سرفصل های حسابداری شركتی ديگر در شركت جديد
  3. امكان استفاده از وضعيت ابتدای دوره برای ثبت اتوماتيك سند افتتاحيه
  4. امكان استفاده از سرفصل های استاندارد حسابداری به تفكيك شركت های توليدی، ‌بازرگانی و خدماتی
  5. تعريف سرفصل حساب به صورت گروه،‌ كل، معين و 4 سطح تفصيلی
  6. تعيين طول كد سرفصل های گروه، ‌كل،‌ معين، ‌تفصيلی
  7. امكان تفكيك گروه های حساب به صورت ترازنامه ای، سود و زيانی و انتظامی
  8. امكان انتخاب نوع سرفصل حساب های كل و معين جهت صدور پيشرفته اسناد اتوماتيك و طراحی گزارشات پويا (برای اولين بار در ايران)
  9. امكان تعريف ماهيت حساب از نوع بدهكار پايان دوره ، بدهكار طی دوره ، همواره بدهكار ، بستانكار پايان دوره ، بستانكار طی دوره ، و همواره بستانكار و بدون ماهيت برای سرفصل های كل و معين (برای اولين بار در ايران)
  10. تعريف سرفصل معين به صورت چند سطحی (بی نهايت سطح )
  11. تعريف سرفصل تفصيلی از نوع شناور، ‌يكتا، ‌آزاد و و ابسته (نوع يكتا و آزاد برای اولين بار در ايران)
  12. امكان استفاده از گروه های تفصيلی و زير گروه تفصيلی در 14 گروه پيش فرض و بی نهايت گروه های دلخواه برای سرفصل های تفصيلی وابسته
  13. امكان تعريف عنوان دوم در همه سرفصل ها و استفاده ار آن در گزارشات
  14. امكان تخصيص نوع سرفصل به سرفصل های كل، معين و تفصيلی جهت استفاده در گزارشات ترازنامه و سود و زيان و عمليات اتوماتيك
  15. امكان گروه بندی مراكز به صورت درختی
  16. امكان تخصيص مركز هزينه به سرفصل های كل، معين و تفصيلی
  17. امكان ورود ليستی سرفصل های حسابداری

  سند حسابداری
  1. تعريف بی نهايت نوع سند حسابداری جهت دسته بندی اسناد و استفاده از آن در گزارشات
  2. امكان استفاده از 5 نوع شماره سند شامل : شماره سند،‌ شماره دوم، ‌شماره روزانه، ‌شماره ثابت و شماره دستی
  3. امكان ثبت شماره دستی سند جهت كنترل و مطابقت با دفاتر
  4. امكان استفاده از دو نوع تاريخ سند شامل: تاريخ سند و تاريخ سيستمی سند
  5. امكان عطف سند به اسناد ديگر و فاكتور و حوالجات (در صورت وجود سيستم های مرتبط )
  6. امكان ثبت سند در وضعيت يادداشت، ‌غير قطعی و قطعی
  7. امكان ثبت مراكز در هر سطر با فيلتر سازی سرفصل وارد شده
  8. امكان ثبت مقدار و نوع ارز در هر سطر
  9. امكان استفاده از توضيحات پيش فرض برای سند
  10. امكان استفاده از توضيحات مشابه برای سطرهای سند
  11. امكان برگشت از ادغام اسناد
  12. امكان تجميع سطرهای سند و نيز برگشت از تجميع
  13. امكان ساخت سند مشابه و معكوس به صورت خودكار
  14. امكان تكرار و حذف سطر سند
  15. امكان تعريف و اصلاح كليه سرفصل های حسابداری در حين صدور سند
  16. كنترل مبالغ منفی در ستون های بدهكار و بستانكار و انتقال آن به سطر مخالف
  17. امكان مرتب كردن سطرهای سند به ترتيب ورود و يا به ترتيب بد/بس

  عمليات حسابداری
  1. امكان ادغام اسناد بصورت همه در يك سند، روزانه‌، هفتگی و ماهيانه با قابليت تجميع يا عدم تجميع سطرهای سند
  2. امكان مرتب سازی اسناد
  3. امكان جابجايی سند بصورت Drag&Drop يا از طريق شماره سند
  4. امكان تغيير وضعيت اسناد غير قطعی به قطعی و بالعكس
  5. امكان استفاده از عمليات پيشرفته يك و يا چند مرحله ای بستن حساب ها
  6. امكان انتخاب تركيبی از عمليات انتقال سرفصل های حسابداری، انتقال مانده حساب ها، صدور سند اختتاميه و صدور سند افتتاحيه به دوره مالی ديگر
  7. امكان بروز رسانی سند افتتاحيه و اختتاميه بر اساس تغييرات اسناد حسابداری دوره مالی قبل تا تاريخ مورد نظر

  گزارشات حسابداری
  1. گزارش پويا اشخاص
  2. گزارشات متنوع سرفصل های حسابداری
  3. گزارشات متنوع دفاتركل، معين، تفصيلی و مراكز
  4. گزارش تراز آزمايشی 8،6،4،2 ستونی با تنوع انتخاب و دسته بندی كامل
  5. تراز آزمايشی 10 ستونی (برای اولين بار در ايران )
  6. گزارش سود و زيان
  7. گزارش ترازنامه بصورت T و گزارشی
  8. گزارشات متنوع اسناد و خلاصه اسناد حسابداری
  9. مرور حساب ها به صورت درختی در سرفصل های حسابداری تا سند و امكان تغييرات در آن
  10. امكان طراحی گزارشات مورد نظر (مانند گردش وجوه نقد و ...)
  11. امكان تهيه خروجی از گزارشات بصورت E-mail،PDF، HTML،EXCEL

   


  نرم افزار انبارداری اسپاد

   

  1. امكان تعريف كالا به صورت انفرادی، تك سطحی، 2 سطحی، گروهی، كلاس كالا امكان تعريف واحد كالا به صورت پيشرفته همراه با مولفه های واحد ، فرمول محاسبه، ارتباط بين واحد های كالا و... امكان تعريف ويژگی از نوع مقداری و انتخابی

  2. امكان ثبت مشخصات كالا به صورت متنوع و همراه با عكس و نيز استفاده از ويژگيهای دلخواه
  3. تعريف كالاهای جايگزين
  4. امكان تعريف گروه ويژگی ، ويژگی و تخصيص آن به كلاس كالا و كالا
  5. امكان تعريف گروه كالا به صورت درختی و تخصيص كالا به هر برگ

  انبار
  1. امكان تعريف انبار به صورت درختی به همراه نوع انبار جهت تسهيل و كنترل در اسناد انبار
  2. امكان تعريف مسئول انبار، امكان تخصيص دسترسی انباردارها به بخش يا كل درخت انبار ها
  3. امكان دادن مجوز جهت منفی شدن موجودی در سطح انبار
  4. امكان تعريف كاربر ريالی ، تعدادی و هر دو جهت كنترل دسترسی ها

  اسناد
  1. امكان تعريف انواع اسناد انبار و تعريف وابستگی بين آنها و نيز امكان تعريف اسناد كنترلي
  2. امكان اختصاصی كردن اسناد انبار
  3. امكان تعريف امضاء كنندگان اسناد
  4. امكان توليد شماره اسناد انبار به صورت خودكار و بر اساس فرمول
  5. امكان صدور سند های مشابه و معكوس و سند های يادداشت
  6. امكان كنترل ثبت سند به تاريخ گذشته
  7. كنترل مقادير منفی، بلوكه شده، حداقل ها و حداكثر ها و... در صدور اسناد
  8. ثبت شماره دوم و شماره دستی برای اسناد انبار
  9. امكان تعريف گروههای كالای مورد پذيرش برای هر نوع از اسناد
  10. امكان تجميع سطر های اسناد انبار
  11. امكان تعريف انبار های مورد پذيرش برای هر نوع از اسناد
  12. امكان استفاده از كالای سطح 1 و سطح 2 در صدور اسناد

  عمليات
  1. امكان قطعی سازی و غير قطعی سازی به صورت تعدادی
  2. امكان انبارگردانی پيشرفته با تنظيمات دلخواه برای انواع شمارش و نيز تنظيمات پذيرش نتايج شمارش
  3. امكان انتخاب مبنای شمارش بر اساس، نزديكترين به موجودی، بيشترين دفعات تكرار، آخرين شمارش، بالاترين شمارش و...
  4. امكان نمايش شمارش های قبلی يا پنهان كردن آن در شمارش های بعدی
  5. قيمت گذاری مغايرت انبار بر اساس قيمت كالا در اولين رسيد، قيمت كالا در آخرين رسيد، بالاترين قيمت، پائين ترين قيمت، ميانگين قيمت و نيز بر اساس كل اسناد يا فقط اسناد دارای موجودی
  6. امكان اضافه كردن انبار و كالا به انبار گردانی

  امكانات اصلی
  1. تعريف گروه كاربران و تعيين سطح دسترسی به صورت جزء شامل ورود، نمايش، ويرايش، درج، حذف، گزارش گيری، ساخت خروجی، ايميل اطلاعات و...
  1. ثبت رفتار كاربران شامل ورود و خروج به برنامه، ورود و خروج به فرم، اقدام به درج، اقدام به ويرايش، اقدام به حذف، تائيد ويرايش، تائيد حذف، تائيد درج، لغو ويرايش، لغو حذف، لغو درج و...
  2. ثبت خطاهای بوقوع پيوسته و امكان ثبت معادل فارسی آن جهت نمايش های بعدی
  3. امكان تعريف كليد های ميانبر به صورت دلخواه برای كاربران مختلف جهت دسترسی به منوهای برنامه
  4. امكان ثبت پيشنهاد، درخواست تغييرات به صورت مستقيم از برنامه و با استفاده از اينترنت
  5. تعريف كاربر و اختصاص آن به يك گروه و نيز تعيين محدوده زمان ورود و خروج به برنامه

  مشخصات فنی
  1. بانك اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و قابليت استفاده از MS SQL Server 2005 , 2008
  2. قابليت استفاده در محيط سينگل، شبكه های محلی و به صورت Remote
  3. نمايش راهنما ها به صورت HTML
  4. استفاده از UI كاملا لايت و User Friendly
  5. امكان ارتباط با ساير نرم افزارهای گروه اسپاد
  6. نرم افزار نصب اختصاصی با قابليت بسيار بالا برای نصب در انواع محيط ها (XP , 7 , Vista) و فارسی سازی خودكار محيط و با كاربری بسيار آسان
  7. گروه محصولات اسپادشامل:حسابداری، انبار، حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی، اموال و ...

   


  نرم افزار خزانه داری اسپاد


  1. امكان تعريف صندوق دار ، خزانه دار ، تنخواه دار و... جهت استفاده در سيستم
  2. امكان تعريف صندوق ، بانك ، شعبه ، حساب ، تنخواه گردان ، دسته چك و...
  3. قابليت تعريف قالب برای چاپ چك
  4. قابليت تعريف تنظيمات برای كنترل سقف اعتبار در مراودات چك
  5. قابليت تعريف انواع دريافت و پرداخت و تعريف فرم های دريافت و پرداخت به صورت دلخواه و نامحدود و نيز امكان تغيير آنها
  6. قابليت تعريف انواع وام و تعريف مشخصه های محاسبه قسط، سود، جريمه، خوش حسابی و ...

  عمليات دريافت و پرداخت
  1. قابليت ثبت عمليات دريافت و پرداخت به همراه جزئيات آن
  2. پوشش 25 نوع عمليات دريافت و پرداخت
  3. پشتيبانی از تمامی انواع مراودات رايج اعم از نقد، فيش بانكی، حواله انتقال، خود پرداز، پايانه فروش، عمليات اينترنتی، چك، سفته، چك تضمينی، سفته تضمينی، ضمانت نامه بانكی
  4. قابليت انجام عمليات دريافت و پرداخت به صورت تركيبی

  رخداد چك
  1. ثبت تمامی رخدادهای چك پرداختنی (پرداخت، وصول، برگشت، ابطال، تبديل تضمينی به عادی و ... )
  2. ثبت تمامی رخدادهای چك دريافتنی (دريافت، خرج چك، واگذاری به بانك، وصول، برگشت، ابطال، تبديل تضمينی به عادی و ...
  3. قابليت تغيير عناوين وضعيت ها و عمليات در گردش كار چك
  4. قابليت سفارشی سازی نمايش كارتابل چك های دريافتنی و پرداختنی به ازای كاربران مختلف
  5. قابليت پيگيری عمليات های انجام شده روی چك
  6. قابليت صدور سند اتوماتيك در هنگام تغيير وضعيت چك
  7. قابليت مشاهده راس چك بر اساس تاريخ و مبلغ

  عمليات تنخواه
  1. تعريف تنخواه گردان و تنخواه دار
  2. ثبت و تاييد درخواست تنخواه
  3. ثبت صورت هزينه
  4. تسويه تنخواه


  تسهيلات
  1. ثبت و تاييد درخواست تسهيلات
  2. تعريف تسهيلات با توليد خودكار اقساط
  3. تعيين روش و مدت باز پرداخت و تعيين نرخ يا مبلغ سود ، خوش حسابی و جريمه
  4. قابليت صدور اسناد حسابداری دريافت/پرداخت وام، دريافت/پرداخت قسط، سود، خوش حسابی و جريمه به صورت خودكار
  5. ثبت پرداخت/دريافت اقساط در چند مرحله
  6. قابليت تعيين روش و مدت باز پرداخت به هر شكل دلخواه

  گردش كار
  1. قابليت تعريف گردش كار برای درخواست های پرداخت، وام، تنخواه و سفارشی كردن آنها توسط كاربر
  2. قابليت تعريف كارتابل های عمومی برای هر كاربر جهت نمايش درخواست های مربوطه در وضعيت های مختلف با شرايط متنوع
  3. قابليت پيگيری وضعيت هر درخواست از لحاظ وضعيت فعلی، مسير حركت، ميزان تاخير ...

  حسابداری خزانه
  1. قابليت توليد خودكار سرفصل های حسابداری برای تنخواه گردان، تنخواه دار، صندوق، صندوق دار، حساب های بانكی و...
  2. قابليت تعيين ارتباط حساب های تفصيلی توليد شده با حساب های معين موجود در سيستم
  3. قابليت عامل گذاری (تعريف قالب سند حسابداری و تعيين سرفصل های مورد استفاده در هنگام صدور سند اتوماتيك ) برای تمام عمليات خزانه اعم از انواع عمليات دريافت و پرداخت و عمليات چك
  4. قابليت صدور سند اتوماتيك به ازای تمام عمليات خزانه اعم از انواع عمليات دريافت و پرداخت و عمليات چك
  5. قابليت صدور سند حسابداری به صورت گروهی

  گزارشات خزانه داری
  1. گزارش دريافت ها و پرداخت ها
  2. گزارش چك
  3. گزارش گردش وجوه نقد
  4. گزارش صورت وضعيت طرف حساب
  5. گزارش حساب های بانكی
  6. گزارش راس چك
  7. گزارش صورت وضعيت تنخواه دار
  8. گزارش تسهيلات
  9. گزارش موجودی منابع مالی
  10. گزارش سفته
  11. گزارش ضمانت نامه بانكی

  امكانات اصلي
  1. تعريف گروه كاربران و تعيين سطح دسترسی به صورت جزء شامل ورود، نمايش، ويرايش، درج، حذف، گزارش گيری، ساخت خروجی، ايميل اطلاعات و...
  2. ثبت رفتار كاربران شامل ورود و خروج به برنامه، ورود و خروج به فرم، اقدام به درج، اقدام به ويرايش، اقدام به حذف، تائيد ويرايش، تائيد حذف، تائيد درج، لغو ويرايش، لغو حذف، لغو درج و...
  3. ثبت خطاهای بوقوع پيوسته و امكان ثبت معادل فارسی آن جهت نمايش های بعدی
  4. امكان تعريف كليد های ميانبر به صورت دلخواه برای كاربران مختلف جهت دسترسی به منوهای برنامه
  5. امكان ثبت پيشنهاد، درخواست تغييرات به صورت مستقيم از برنامه و با استفاده از اينترنت
  6. تعريف كاربر و اختصاص آن به يك گروه و نيز تعيين محدوده زمان ورود و خروج به برنامه

  مشخصات فنی
  1. بانك اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و قابليت استفاده از MS SQL Server 2005 , 2008
  2. قابليت استفاده در محيط سينگل، شبكه های محلی و به صورت Remote
  3. نمايش راهنما ها به صورت HTML
  4. استفاده از UI كاملا لايت و User Friendly
  5. امكان ارتباط با ساير نرم افزارهای گروه اسپاد
  6. نرم افزار نصب اختصاصی با قابليت بسيار بالا برای نصب در انواع محيط ها (XP , 7 , Vista) و فارسی سازی خودكار محيط و با كاربری بسيار آسان


  نرم افزار بازرگانی اسپاد


  مشخصات فنی
  1. بانك اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و قابليت استفاده از MS SQL Server 2005 , 2008
  2. قابليت استفاده در محيط سينگل، شبكه های محلی و به صورت Remote
  3. نمايش راهنما ها به صورت HTML
  4. استفاده از UI كاملا لايت و User Friendly
  5. امكان ارتباط با ساير نرم افزارهای گروه اسپاد
  6. نرم افزار نصب اختصاصی با قابليت بسيار بالا برای نصب در انواع محيط ها (XP , 7 , Vista) و فارسی سازی خودكار محيط و با كاربری بسيار آسان
  7. گروه محصولات اسپادشامل:حسابداری، انبار، حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی، اموال و ...

   


  نرم افزار اموال اسپاد

   

  1. تعريف محل های استقرار به صورت درختی و با استفاده از تنظيمات دلخواه و بدون محدوديت

  2. تعريف جمع دار اموال

  3. تعريف واحدهای سازمانی

  4. تعريف گروه های دارائی به صورت درختی و بدون محدوديت

  5. امكان اختصاص سرفصل حساب به نوع دارائی و دارائی

  6. تعريف انواع دارائی به تفكيك منقول و غير منقول، مشهود و نامشهود، انباری و اموالی و...

  7. امكان تفكيك دارائی به صورت ساختمان و اراضی، كالا، مالكيت معنوی، حق بهره برداری، سرقفلی و...

  8. امكان مشخص كردن نوع هزينه شده اموال جهت اجراء استهلاك و اسناد مرتبط

  9. امكان تعريف روش و نرخ استهلاك برای زمان بهره برداری و عدم بهره برداری به صورت مجزا

  10. تعريف روش و نرخ استهلاك در سطح نوع دارائی و نيز خود دارائی

  11. امكان ثبت دارا بودن مميزی، سرويس دوره ای و... به همراه زمان های لازم برای هر دارائی

  12. امكان تفكيك نرخ استهلاك سازمان از نرخ مصوب دارائی و تاثير آن در سود

  13. امكان تجميع چندين دارائی در يك دارائی (تركيب)

  14. امكان تعريف بيمه نامه به صورت گروهی و انفرادی برای دارائی ها

  15. نيز تعريف بی نهايت دارائی به صورت گروهی، انفرادی و به روش سريع

  16. امكان تركيب دارائی از چند دارائی غير ثبتی

  17. امكان تعريف ساختار پلاك دارائی جهت توليد خودكار شماره پلاك اموال و ثبت پلاك قديم دارائی ها برای هر دارائی

  18. امكان ارتباط نوع دارائی با كالاهای تعريف شده در انبار

  19. امكان تعريف دروه كاری اموال و محاسبه ارزش دفتری اوليه هر دوره كاری اموال

  20. امكان بستن دوره كاری اموال
   

  عمليات

  1. انتقال دارائی بين افراد، محل های استقرار و .... با تاريخ و شماره اسناد تحويل

  2. امكان تغيير پلاك دارائی، تغير نرخ محاسبه استهلاك و روش استهلاك و... در حين بهره برداری و بايگانی سوابق

  3. امكان انتقال گروهی دارائی ها به فرد، واحد سازمانی، جمع دار، محل استقرار و ...

  4. محاسبه استهلاك دارائی به صورت انفرادی و گروهی با رعايت تغيرات در نرخ و به صورت روزانه 

  5. محاسبه استهلاك به تفكيك بهره برداری و عدم بهره برداری بر اساس فرمول هر كدام

  6. امكان رويت مسير حركتی دارائی در بين افراد، واحد ها، محل های استقرار به همراه ميزان استهلاك در هركدام

  7. اجراء اموال گردانی به صورت متمركز و پرتابل(اموال گردانی درمحل اموال)

  8. صدور اسناد استهلاك، انتقال، اموال گردانی و...

  9. امكان عودت به انبار، فروش، ضايعات و... برای دارائی ها
   

  گزارشات

  1. ليست دارائی ها به همراه باركد

  2. چاپ باركد دارائی ها جهت نصب بر روی دارائی ها

  3. گزارش تغييرات و جابجائی دارائی ها

  4. گزارش استهلاك دارائی ها

  5. گزارش اسناد

  6. گزارش ليست تفصيلی دارائی (گزارش دارائی با ذكرجزئيات)

  7. گزارش كاردكس دارائی

  8. ليست مغايرت نرخ استهلاك گروه دارائی با دارائی

  9.گزارش دارائی های اموال گردانی شده و اموال گردانی نشده

  10.گزارش دارائی های مستهلك شده
   

  امكانات عمومی و امكانات اصلی

  1.تعريف گروه كاربران و تعيين سطح دسترسی به صورت جزء شامل ورود، نمايش، ويرايش، درج، حذف، گزارش گيری، ساخت خروجی، ايميل اطلاعات و...

  2.ثبت رفتار كاربران شامل ورود و خروج به برنامه، ورود و خروج به فرم، اقدام به درج، اقدام به ويرايش، اقدام به حذف، تائيد ويرايش، تائيد حذف، تائيد درج، لغو ويرايش، لغو حذف، لغو درج و...

  3.ثبت خطاهای بوقوع پيوسته و امكان ثبت معادل فارسی آن جهت نمايش های بعدی

  4.امكان تعريف كليد های ميانبر به صورت دلخواه برای كاربران مختلف جهت دسترسی به منوهای برنامه

  5.امكان ثبت پيشنهاد، درخواست تغييرات به صورت مستقيم از برنامه و با استفاده از اينترنت

  6.تعريف كاربر و اختصاص آن به يك گروه و نيز تعيين محدوده زمان ورود و خروج به برنامه
   

    مشخصات فنی

  1.بانك اطلاعاتی MS SQL Server  2000 و قابليت استفاده از MS SQL Server 2005 , 2008

  2.قابليت استفاده در محيط سينگل، شبكه های محلی و به صورت Remote

  3.نمايش راهنما ها به صورت HTML

  4.استفاده از UI كاملا لايت و User Friendly

  5.امكان ارتباط با ساير نرم افزارهای گروه اسپاد

  6.نرم افزار نصب اختصاصی با قابليت بسيار بالا برای نصب در انواع محيط ها (XP , 7 , Vista) و فارسی سازی خودكار محيط و با كاربری بسيار آسان

  7.گروه محصولات اسپادشامل: حسابداری، انبار، حسابداری انبار، خزانه داری، بازرگانی، اموال و ...

   

  حسابداری , آموزش حسابداری , آموزش
  خدمات حسابداری , شرکت حسابداری